فصل جديد مسابقات ليگ برتر کانوپولوي آقايان و بانوان برگزار مي شود