نياکي: بايد فرصت انديشه هاي نو و نقدهاي سازنده فراهم شود