حاصل درخشش سيلورهاي ايران در مسابقات بين المللي قطر