قايقرانان ايران مدالها را صيد کرده و در جايگاه اول قرار گرفتند