اژدهاسواران هفتمين مرحله اردوي تدارکاتي را برگزار مي کنند