دويست و چهل و پنجمين جلسه هيات رئيسه فدراسيون قايقراني برگزار مي شود