تيم هاي نفت فلات قاره-هيات قايقراني خوزستان-آستانه اشرفيه-تربيت بدني اصفهان در هفته دوم به مصاف هم خواهند رفت