مسابقات قهرماني جهان و انتخابي المپيک روئينگ برگزار مي شود