نهمين مرحله اردوي آمادگي تيم ملي آبهاي آرام برگزار خواهد شد