قايقرانان ايران در 33 ماده با حريفان خود مسابقه مي دهند