قايقرانان ايران براي رسيدن به فينال امروز به آب مي زنند