اردوي تيم ملي آبهاي آرام بانوان در درياچه آزادي و سد خدآفرين برگزار مي شود