کانوپولوکاران تيم ملي مردان در درياچه آزادي اردو مي زنند