دومين مرحله اردوي تيم ملي معلولين آبهاي آرام برگزار خواهد شد