تيم چهار نفره سنگين وزن مردان کشورمان به نيمه نهايي فينال C و D راه يافت