با تمريناتي که انجام داده ام به کسب مدال در گوآنگجو اميد دارم