پاروزنان آبهاي آرام 2 تا 3 مدال در گوانگجو مي‌گيرند