اژدهاسواران تيم ملي مردان در درياچه آزادي به آب مي زنند