قايقراني برترين روابط عمومي در نيمه نخست سال 89 را به خود اختصاص داد