فدراسيون قايقراني از طراحان و هنرمندان دعوت بعمل آورد