براي تربيت مربيان ايراني نياز به تجربه کافي در اين رشته داريم