مسابقات مرحله مقدماتي مسافت 1000 متر قهرماني کشور پايان يافت