تيم تهران قهرمان بخش بانوان بزرگسالان در مسافت 1000 متر شد