مردان تيم دونفره سبک وزن 23 آبان به مصاف حريفان مي روند