کانوسواران بانوي کشورمان در درياچه آزادي اردو مي زنند