تکليف روئينگي هاي اعزامي به مسابقات قهرماني آسيا مشخص شد