اردوي ترکيه تاثير بسزايي در روند آمادگي مان داشته است