تيم ملي مردان بزرگسال ايران براي اولين بار قهرمان آسيا شد