مسابقات المپياد ايرانيان رشته روئينگ زنان و مردان برگزار مي شود