صعود فرزين اسدي به فينال کاياک يکنفره 1000 متر جوانان