مسابقات مرحله نيمه نهايي K2 مسافت 1000 متر بزرگسالان مردان برگزار شد