سيما عروجي و نجمه سجادي سکوي دوم آسيا را به خود اختصاص دادند