علي آقا ميرزايي با کسب مقام دوم به فينال مسابقات راه يافت