کاياک سواران در دومين دوره مسابقات المپياد ايرانيان به آب زدند