آرزو معتمدي اولين سهميه المپيک در بخش آبهاي آرام بانوان را از آن خود کرد