وزير ورزش و جوانان اندونزي از درياچه آزادي بازديد کرد