مسابقات کاپ جهاني بادباني در شهر چينگ دائو چين برگزار مي شود