سطح مسابقات نسبت به دوره هاي گذشته بالاتر رفته بود