انتخاب ايران به عنوان ميزبان مسابقات قهرماني آسيا کاملا درست بود