حکم تمامي مربيان و ورزشکاران تيم ملي آبهاي آرام لغو شد