کسب سهميه المپيک سبب افزايش سطح کيفي مسابقات در اين دوره شده بود