پنجمين مرحله اردوي تيمهاي ملي آبهاي آرام برگزار مي شود