مسئولان و مربيان تيم ملي روئينگ از شهرستان گناوه بازديد مي کنند