دور اول مسابقات تست انتخابي تيم ملي آبهاي آرام مردان به پايان رسيد