جلسه دبير فدراسيون قايقراني و فرماندار بندر لنگه برگزار مي شود