احتمال برگزاري اردوي تيمهاي ملي روئينگ و بادباني در جنوب کشور