برگزاري اردوي تيم ملي روئينگ در جنوب کشور تصويب شد