احمد دنيامالي از دوتن از قايقرانان پيشکسوت عيادت کرد