مسابقات انتخابي تيم ملي روئينگ مردان برگزار مي شود