پيش برنامه پيشنهادي سند توسعه قايقراني بررسي مي شود